THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO