THÔNG BÁO, THƯ MỜI, GIẤY ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn