CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO