TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO

TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TẦM NHÌN:

        TRỞ THÀNH CÔNG TY SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.

 

SLOGAN:

        VINPHACO VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG!

 

SỨ MẠNG:

       LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, TẠO RA GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI;

       VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ ĐẤT NƯỚC.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1. LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ,TẠO RA GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI.

2. KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM;

3. ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG HIỆU, TRÍ TUỆ, TINH HOA VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA VINPHACO.