MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn