NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CTY KHÓA IV 2019-2024 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn