Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO