Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019

Báo cáo của ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc về kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2018

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 

Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả sxkd của Công ty trong khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ sxkd khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc về việc giới thiệu nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019