Công bố thông tin thay đổi bổ xung lượng Cổ phiếu có quyền Biểu quyết đang lưu hành - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO