BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO