BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO