Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO