Nghị quyết số : 213/NĐ-HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO