Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO
Tin tức cùng chuyên mục
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 Báo cáo của ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc về kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2018 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc  Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả sxkd của Công ty trong khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ sxkd khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc về việc giới thiệu nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 Báo cáo của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc về kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2017 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Nội dung, chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Đề cương sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc Dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc trình đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - Vinphaco
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, dự toán kế hoạch tài chính năm 2017 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ 2017 Báo cáo của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc về kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2016 Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - Vinphaco 2017 Đề cương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc năm 2017 Bổ sung thông tin trên  Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường  năm 2017 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 sau khi bổ sung thông tin Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ( đợt phát hành quý I năm 2018) Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc