Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO