Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO