Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO